SHIP

Route
Route
NATakamatsu - Naoshima ( Miyaura Port )
NTTakamatsu - Naoshima ( Honmura Port ) - Teshima ( Ieura Port )
NINaoshima ( Miyaura Port ) - Teshima ( Ieura Port ) - Inushima
TETakamatsu - Teshima ( Karato Port )
MOTakamatsu - Megishima - Ogishima
SKTakamatsu - Shodoshima ( Kusakabe port )
SSTakamatsuhigashi - Shodoshima ( Sakate port )
STTakamatsu - Shodoshima ( Tonosho port )
KOTakamatsuhigashi - Kobe ( Sannomiya New Port )
UNTakamatsu - Uno
服务暂停
UTUno - Teshima ( Ieura Port ) - Teshima ( Karato Port ) - Shodoshima ( Tonosho port )

濑户内国际艺术节期间会更改航线。