SHIP선박

Route
Route
 • NATakamatsu - Naoshima ( Miyaura Port )
 • NTTakamatsu - Naoshima ( Honmura Port ) - Teshima ( Ieura Port )
 • MOTakamatsu - Megishima - Ogishima
 • TETakamatsu - Teshima ( Karato Port )
 • STTakamatsu - Shodoshima ( Tonosho port )
 • SITakamatsu - Shodoshima ( Ikeda port )
 • SKTakamatsu - Shodoshima ( Kusakabe port )
 • SSTakamatsuhigashi - Shodoshima ( Sakate Port )
 • UNTakamatsu - Uno
 • KOTakamatsuhigashi - Kobe ( Sannomiya New Port )
 • NINaoshima ( Miyaura Port ) - Teshima ( IeUra Port ) - Inushima
 • UTUno - Teshima ( IeUra Port ) - Teshima ( Karato Port ) - Shodoshima ( Tonosho port )

세토우치 국제예술제 기간에는 항로 등이 변경됩니다.