SHIP

Route
Route
 • NATakamatsu - Naoshima ( Miyaura Port )
 • NT Takamatsu - Naoshima ( Honmura Port ) - Teshima ( Ieura Port )
 • MOTakamatsu - Megishima - Ogishima
 • TETakamatsu - Teshima ( Karato Port )
 • STTakamatsu - Shodoshima ( Tonosho port )
 • SITakamatsu - Shodoshima ( Ikeda port )
 • SKTakamatsu - Shodoshima ( Kusakabe port )
 • SSTakamatsuhigashi - Shodoshima ( Sakate Port )
 • UNTakamatsu - Uno
 • KOTakamatsuhigashi - Kobe ( Sannomiya New Port )
 • NINaoshima ( Miyaura Port ) - Teshima ( IeUra Port ) - Inushima
 • UTUno - Teshima ( IeUra Port ) - Teshima ( Karato Port ) - Shodoshima ( Tonosho port )

瀨戶內國際藝術節期間會更改航線。